Strona główna › AktualnościWiadomościMAŁY ZUS PLUS

Wiadomości


MAŁY ZUS PLUS
17 stycznia 2020
Przyjęty przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada, że około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców
od 1 lutego 2020 roku będzie mogło skorzystać z tzw. „małego ZUS-u plus”. W tym
przypadku składki będą liczone od dochodu i będą niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie.


To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód
w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. zł.
Szacowany koszt nowych regulacji dla finansów
publicznych to ok. 1,3 mld zł w 2020 roku i nawet
1,5 mld zł w kolejnych latach – tyle pozostanie w kieszeniach
przedsiębiorców. Co do zasady chęć korzystania
z „małego ZUS-u plus” będzie można zgłosić do końca
pierwszego miesiąca obowiązywania przygotowanych
przez MR przepisów.
– „Dzięki rozszerzeniu „małego ZUS-u” najmniejsi
przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio
po kilkaset złotych. Przykładowo, przedsiębiorca,
którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r.
wynosił 2,8 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił
na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie
plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego
korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 r.,
bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem
549,34 zł” – wskazała minister Jadwiga Emilewicz.
Projekt utrzymuje mechanizmy, które pozwalają korzystającym
z ulgi wypracować staż wymagany do
emerytury. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać
o tym, że opłacanie niższych składek przełoży się
w przyszłości na niższe emerytury czy renty.
JAK BYŁO DOTĄD?
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje tzw. „mały ZUS”.
Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których
średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał
2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia,
czyli 63 tys. zł rocznie. W ich przypadku składki na
ubezpieczenia społeczne naliczane są proporcjonalnie
do przychodu. Z danych Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych wynika, że od początku obowiązywania
ustawy chęć skorzystania z nowej ulgi zgłosiło ponad
186 tys. osób.
Przedstawiciele przedsiębiorców sugerowali jednak
poszerzenie grupy beneficjentów tego rozwiązania.
Zgłaszali też postulat powiązania wysokości składek
z dochodem, który lepiej niż przychód odzwierciedla
faktyczną sytuację finansową przedsiębiorcy.
WARUNKI KORZYSTANIA
Z „MAŁEGO ZUS-U PLUS”
W praktyce chodzi o poszerzenie rozwiązań tzw.
„małego ZUS-u” w celu obniżenia składek na ubezpieczenia
społeczne osób fizycznych wykonujących
działalność gospodarczą na mniejszą skalę. „Mały
ZUS plus” obniży składki tym, którzy już obecnie
korzystają z „małego ZUS-u”, a także rozszerzy
grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić
niższe składki.
Aby skorzystać z nowego rozwiązania w 2020 r.,
trzeba będzie wykazać roczny przychód za 2019 r.
nieprzekraczający 120 tys. zł. Jest to niemal dwukrotne
podniesienie progu w stosunku do mijającego
roku (z 63 do 120 tys. zł).
Żeby skorzystać z „małego ZUS-u plus”, oprócz wyżej
opisanego kryterium przychodowego, trzeba będzie
również prowadzić działalność w poprzednim roku
przez co najmniej 60 dni. Z tego rozwiązania będą
zatem mogły skorzystać osoby prowadzące już działalność
gospodarczą, w tym przedsiębiorcy, którzy
mają firmę od wielu lat.
Poza tym z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy,
którzy rozliczali się w poprzednim roku
w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali
ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.
Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania
przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek,
powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu
oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje
przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas,
w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji
rozliczeniowej. Nie będzie to więc wymagać wypełniania
żadnych dodatkowych nowych formularzy
ani druków.
Oprócz tego obniżona składka może być opłacana
maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu
kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.
Po tym okresie z ulgi będzie można skorzystać
ponownie. Chodzi o to, by przedsiębiorcy
mieli szansę na uzbieranie stażu niezbędnego do
otrzymania emerytury.
Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy,
którzy wykonują działalność na rzecz swoich
byłych pracodawców. Celem tego warunku jest to,
aby zapobiegać zjawisku „wypychania” pracowników
z etatu na samozatrudnienie.
„Mały ZUS plus” będzie rozwiązaniem dobrowolnym.
Co do zasady, chęć korzystania z „małego
ZUS-u plus” będzie można zgłosić do końca pierwszego
miesiąca obowiązywania tej regulacji, a w kolejnych
latach do końca stycznia.
Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu
składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga
na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek
(780 zł w 2020 r.), a następnie „mały ZUS plus”.
Aby skorzystać z nowego rozwiązania
w 2020 r., trzeba będzie wykazać
roczny przychód za 2019 r.
nieprzekraczający 120 tys. zł.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi