Wiadomości


Nowe prawo zamówień publicznych
20 grudnia 2019
Nowe przepisy, które wejdą w życie w 2021 r., powinny usprawnić procedury
udzielania zamówień publicznych.


Zasada efektywności. Przetargi mają być nakierowane
na to, by w ich efekcie powstawał produkt jak
najlepszej jakości, a uzyskana za niego cena była
konkurencyjna. Podmioty publiczne będą więc miały
obowiązek dokonać analizy swoich potrzeb i możliwych
rozwiązań na rynku przed dużymi inwestycjami.
W takich kwestiach jak kary umowne, płatności czy
waloryzacja postanowienia umów z podwykonawcami
nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia
umów z wykonawcami.
Na rzecz wsparcia MŚP działać będą m.in. obowiązkowe
częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach
oraz wzmocnienie podziału zamówień na części. Obniżenie
maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia
należytego wykonania umowy o połowę spowoduje,
że udział w postępowaniach będzie mniej obciążający.
Nowe prawo wprowadzi procedurę uproszczoną
poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczenia
w innych trybach i konkursach.
Na rzecz zrównoważenia pozycji stron działać będą z kolei
m.in.: określenie katalogu klauzul abuzywnych (tj.
niedozwolonych) naruszających równowagę stron oraz
wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
Jeśli pojawią się problemy, zamawiający będzie też
zobowiązany do dokonania ewaluacji realizacji umowy.
Wzrost liczby startujących w przetargach ma nastąpić
dzięki zwiększeniu roli dialogu z wykonawcą na
etapie przygotowania postępowania, koncentracji
ogłoszeń o zamówieniach w jednym miejscu: Biuletynie
Zamówień Publicznych i wprowadzeniu zasady
współdziałania przy realizacji zamówienia.
Nowe prawo usprawni też postępowanie skargowe
na orzeczenia KIO. Co do zasady orzekać mają składy
3-osobowe. Nastąpi też obniżka opłaty od skargi na
orzeczenie KIO (dziś jest to pięciokrotność opłaty
wniesionej do KIO, a ma być trzykrotność). Wydłuży
się – z 7 do 14 dni – termin na wniesienie takiej skargi.
Nowelizacja zakłada wyznaczenie jednego sądu ds.
zamówień publicznych. Ma nim być Sąd Okręgowy
w Warszawie. Wraz ze zmianami dot. KIO będzie
to realne narzędzie do uzyskania przewidywalnych
rozstrzygnięć.
Przewidziano ponadto mechanizm koncyliacji,
tj. ugodowego załatwiania największych sporów
pomiędzy wykonawcą a zamawiającym na etapie
wykonywania umowy. Strony będą mogły zwrócić się
do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
RP o szybkie rozstrzygnięcie sporu, zanim trafi on na
drogę sądową.
Wspólne dla organów kontrolujących zamówienia
publiczne zasady przeprowadzania kontroli oraz
powołanie Komitetu ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych,
czyli forum współpracy i wymiany informacji
pomiędzy organami, ma usprawnić system kontroli.
Nowelizacja przewiduje także wzmocnienie roli Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu
i propagowaniu dobrych praktyk oraz wzorów
dokumentów, które mają wspierać zamawiających.
Prezes Urzędu będzie też publikował postanowienia
umowne sprzeczne z zasadami wskazanymi w PZP
oraz wyjaśniał wątpliwości interpretacyjne np. u organów
kontroli. W Urzędzie powstanie specjalna infolinia
dla przedsiębiorców i zamawiających.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi