Wiadomości


Podatki po zasiedzeniu…
22 stycznia 2020
Jaki podatek należy zapłacić, jeśli sąd stwierdził zasiedzenie nieruchomości
w 2014 roku postanowieniem wydanym w grudniu 2019 r., które uprawomocni
się w styczniu 2020 r., a nabywca chce ją sprzedać w styczniu 2020 r.?


Oczywiście wszystko zależy od konkretnych okoliczności
danej sprawy i mających zastosowanie lub nie
zwolnień czy wyłączeń od opodatkowania. Ogólnie
można powiedzieć, że nabycie własności przez zasiedzenie
podlega podatkowi uregulowanemu w ustawie
z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności
rzeczy i powstaje z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie
(art. 6 ust. 1 pkt 6).
Podstawę opodatkowania
stanowi wartość nabytej
rzeczy. Podatek wynosi 7%
podstawy opodatkowania
(art. 15 ust. 1 i 2). Nie ma
w tym przypadku kwoty
(wartości) wolnej od podatku.
Przy nabyciu w drodze zasiedzenia nieruchomości
wyłącza się z podstawy opodatkowania wartość
nakładów dokonanych na rzecz przez nabywcę podczas
biegu zasiedzenia. Jeżeli budynek stanowiący część
składową gruntu będącego przedmiotem nabycia
został wzniesiony przez osobę nabywającą nieruchomość
przez zasiedzenie, z podstawy opodatkowania
wyłącza się wartość tego budynku (art. 7 ust. 1, 4 i 5).
Podatnicy podatku są obowiązani złożyć, w terminie
miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego,
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego
zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych
według ustalonego wzoru (art. 17a ust. 1).
Podatki po zasiedzeniu…
Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty
mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.
Termin płatności podatku wynosi 14 dni od
dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania
podatkowego.
W przypadku podatku od spadków i darowizn nie
można liczyć na przedawnienie. Zgodnie bowiem
z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 70 ust. 1),
zobowiązanie podatkowe
przedawnia się z upływem
5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym
upłynął termin płatności
podatku. A więc
w opisanej sytuacji termin
przedawnienia nie zaczął
nawet jeszcze biec, nie liczy
się go zaś od daty stwierdzonego nabycia (2014 r.).
Podatnik nie będzie natomiast musiał płacić podatku
dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia przedmiotowej
nieruchomości, gdyż minęło 5 lat kalendarzowych
od nabycia. Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT
wskazuje bowiem m.in., iż źródłem przychodów jest:
odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości
lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli
odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności
gospodarczej i zostało dokonane w przypadku
odpłatnego zbycia nieruchomości – przed upływem
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi