Wiadomości


Przechodzimy na kasy on-line
27 stycznia 2020
Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do
prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju
kas rejestrujących: kas on-line.


Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych
o sprzedaży rejestrowanej na kasach do systemu
teleinformatycznego
prowadzonego przez Szefa KAS.
Informacje te są przekazywane bezpośrednio, automatycznie,
w czasie rzeczywistym dokonanej transakcji.
Możliwość stosowania kas on-line oznacza, że nie
nakłada się obowiązku wymiany dotychczas używanych
kas rejestrujących na kasy on-line – z wyjątkiem
niektórych branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości.
Obowiązek używania kas przez podatników
rozpoczynających działalność w danych branżach,
a także obowiązek wymiany kas rejestrujących, na
kasy on-line przedstawia się następująco:
» branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy
pojazdów i wulkanizacji – od 1.01.2020 r.,
» branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego
zakwaterowania, sprzedaż węgla – od
1.07.2020 r.,
» branża budowlana, usługi fryzjerskie i kosmetyczne,
w zakresie opieki medycznej świadczonej przez
lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz usługi
typu fitness (wyłącznie w zakresie wstępu) – od
1.01.2021 r.
Stosowanie kas rejestrujących starego typu, poza
wskazanymi wyżej branżami, jest możliwe do czasu
ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany
pamięci fiskalnej - w przypadku kas z papierowym
zapisem kopii. Jednocześnie, w celu sukcesywnej
wymiany kas starego typu na kasy on-line wprowadzono
terminy, po których nie będzie już można
kupić kasy z elektronicznym (31 grudnia 2022 r.) lub
papierowym zapisem kopii (31 sierpnia 2019 r.) –
jednak można ich nadal używać.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia
2019 r. w sprawie kas rejestrujących określa zasady
używania kas on-line oraz kas starego typu, a także
wprowadza nowe obowiązki dla użytkowników
wszystkich rodzajów kas.
Zgodnie z ustawą, prawo do uzyskania kwoty wydanej
na zakup kasy rejestrującej („ulga”), przysługuje
podatnikom, u których:
1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy
rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących
terminach przy zastosowaniu kas on-line;
2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji
i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji przy
zastosowaniu kas on-line oraz dotychczas nie używali
żadnych kas rejestrujących.
Podatnicy mogą odliczyć od VAT „ulgę” na zakup kas
nabytych w związku z:
1) powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia
ewidencji lub
2) dobrowolnym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji
i nie stosowaniem dotychczas kas rejestrujących
– w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku),
nie więcej jednak niż 700 zł.
Co ważne, „ulga” przysługuje tylko na zakup kas
on-line. Z odliczenia mogą skorzystać także podatnicy,
którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione
od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż
jest zwolniona od podatku. „Ulga” przysługuje też
tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali
zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych
kas, na kasy on-line.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi