Wiadomości


Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
26 października 2021
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Jednym z rozwiązań zaproponowanych w „Polskim Ładzie” jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który będzie stanowił dodatkowy instrument wsparcia ułatwiający łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową. Będzie także kolejnym czynnikiem prowadzącym do redukcji ubóstwa rodzin z dziećmi. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

12 TYS. ZŁ NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacany będzie w częściach miesięcznych wynoszących (z założenia) 500 zł.
Rodzice będą mogli samodzielnie wskazać, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Świadczenie przysługiwać będzie bez względu na dochód.

JAK ZŁOŻYMY WNIOSEK?
Realizacją Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego – czyli prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania świadczenia i jego wypłatą – zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów
teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. To:
» Portal Emp@tia;
» PUE ZUS;
» bankowość elektroniczna.

ZMIANY W OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3
Projektowane przepisy przewidują też zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w wyniku których m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie to będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia, ale z uwzględnieniem zniżek zapewnionych przez podmiot prowadzący).
Dofinansowanie będzie przysługiwać:
» na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
» na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
» na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia. Dofinansowanie będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi