Wiadomości


Rozliczenie VAT w ramach procedury One Stop Shop
06 września 2021
1 lipca 2021 r. zaczęła obowiązywać rozszerzona forma procedury MOSS, tj. One Stop Shop (OSS) oraz Import
One Stop Shop (IOSS). MOSS stał się punktem kompleksowej obsługi (OSS), obejmującym, poza usługami
telekomunikacyjnymi, nadawczymi i elektronicznymi świadczonymi transgranicznie na rzecz konsumentów (TBE), szereg innych transakcji na rzecz konsumentów (B2C).


Procedura OSS dotyczy rozszerzonego katalogu usług1, które zostały objęte procedurą (B2C),wewnątrz-wspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i dostaw krajowych poprzez interfejs elektroniczny. Procedura
IOSS dotyczy zaś sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich
w przesyłce o wartości nieprzekraczającej 150 EUR. Punkt kompleksowej obsługi ułatwia przedsiębiorstwom
sprzedającym towary i świadczącym usługi konsumentom końcowym w całej UE wykonywanie obowiązków w zakresie VAT, umożliwiając im:
» zarejestrowanie się do celów VAT drogą elektroniczną w jednym państwie członkowskim na potrzeby wszelkich kwalifikujących się sprzedaży towarów i świadczenia usług nabywcom i usługobiorcom we wszystkich państwach członkowskich UE;
» złożenie deklaracji w jednym punkcie kompleksowej obsługi VAT i dokonanie pojedynczej płatności należnego podatku z tytułu tych wszystkich sprzedaży towarów i świadczenia usług;
» współpracę z administracją podatkową 1 państwa członkowskiego.
Podobnie jak MOSS, system OSS jest fakultatywny. W ramach OSS funkcjonują dwie procedury szczególne:
procedura unijna i procedura nieunijna. Podatnik, który decyduje się na skorzystanie z procedury unijnej lub nieunijnej, powinien zarejestrować się tylko w jednym państwie członkowskim, tzw. państwie członkowskim identyfikacji. Przedsiębiorcy korzystający dotąd z procedury unijnej lub nieunijnej w MOSS, od 1 lipca 2021 r. nadal korzystają z tych procedur w OSS – bez ponownej rejestracji. Podatnik zarejestrowany w systemie OSS:
» ma składać elektronicznie w państwie członkowskim identyfikacji kwartalne deklaracje VAT (jedna deklaracja);
» za pośrednictwem OSS (państwa członkowskiego identyfikacji) wpłaca należny VAT innym państwom
członkowskim;nie musi rejestrować się jako podatnik VAT w innych państwach, chyba że rozlicza transakcje inne niż objęte OSS;
» rozlicza VAT od wszystkich transakcji objętych procedurami szczególnymi, wyłącznie poprzez system OSS;
» ma obowiązek prowadzenia ewidencji transakcji rozliczanych w OSS (w postaci elektronicznej, zgodnie z wymogami art. 63c unijnego rozporządzenia wykonawczego 282/2011) i jej udostępniania na każde żądanie organu;
» ma obowiązek przechowywania ewidencji przez okres 10 lat;
» korzysta z preferencji dotyczących fakturowania.
Do wszystkich transakcji objętych OSS zastosowanie znajdują zasady obowiązujące w państwie członkowskim identyfikacji. Wpłacony podatek jest przekazywany przez administrację państwa członkowskiego identyfikacji do państw członkowskich konsumpcji. W deklaracjach składanych w procedurze unijnej lub nieunijnej nie wykazuje się podatku naliczonego. Wydatki poniesione na prowadzenie działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji (w Polsce) rozlicza się w krajowej deklaracji podatkowej. Wydatki poniesione w państwie członkowskim konsumpcji rozlicza się na zasadzie VAT-REFUND.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi