Wiadomości


ULGA REHABILITACYJNA DO ROZLICZENIA
06 kwietnia 2019
Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający
orzeczenie o niepełnosprawności
oraz podatnik, który ma na utrzymaniu osobę
niepełnosprawną, który ponosi wydatki na
cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające
wykonywanie czynności życiowych, może
w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu)
niektóre z tych wydatków w ramach
ulgi rehabilitacyjnej.


Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym:
• PIT-37,
• PIT-36,
• PIT-28,
oraz poprzez załącznik PIT/O.
Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać podatnik, który:
1. ma status osoby niepełnosprawnej – tzn. posiada:
▪▪ orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy
orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
określonych w odrębnych
przepisach lub
▪▪ decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej
lub częściowej niezdolności do pracy, rentę
szkoleniową albo rentę socjalną, albo
▪▪ orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na
podstawie odrębnych przepisów, w przypadku
gdy osoba ta nie ukończyła 16. roku życia, albo
▪▪ orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez
właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów
obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.
2. ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną: współmałżonka,
dzieci własne i przysposobione, dzieci
obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców,
rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma,
macochę, zięciów, synowe – jeżeli w roku
podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych
nie przekraczają 12-krotności kwoty renty
socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej
w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.
Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki – poniesione
przez osobę niepełnosprawną lub podatnika
mającego na utrzymaniu taką osobę – które zostały
wymienione w ustawie o podatku dochodowym od
osób fizycznych jako wydatki na cele rehabilitacyjne
oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania
czynności życiowych, tj. pokazane w tabeli.
Odliczeniu nie podlegają wydatki, które w całości zostały
sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji
osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu
aktywności, PFRON lub ze środków NFZ, zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych albo w całości zostały
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów,
które potwierdzają ich poniesienie. Może to
być np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub
potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich
kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi