Wiadomości


Wsparcie rozwoju mieszkalnictwa
21 października 2020
Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa zakłada wspieranie najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75% czynszu). Z kolei gminy będą mogły otrzymać większe wsparcie na budowę mieszkań w TBS. Będzie także możliwe zgłoszenie robót budowlanych przez Internet.


DOPŁATY DO WYNAJMOWANYCH MIESZKAŃ
Dla najemców mieszkań dotkniętych pandemią koronawirusa wprowadzone zostaną dopłaty do czynszu (będą one stanowić część dodatków mieszkaniowych). Najemcom umożliwi to regularne opłacanie czynszu, a wynajmującym zapewni płynność finansową. Dopłaty do czynszu wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł
miesięcznie (do 75% czynszu). Będą wypłacane przez 6 miesięcy. W tym roku rząd przeznaczy na
to 420 mln zł. Osoby korzystające z dopłat będą musiały wykazać, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,ich średni miesięczny dochód był o co najmniej 25% niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeśli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r. Wnioski o dopłaty do czynszu będzie można składać nie później niż do końca 2020 r. Będą one mogły być
przyznane wraz z dodatkiem mieszkaniowym także za okres wstecz, tj. od daty wprowadzenia stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii.

ZMIANY W BUDOWNICTWIE SPOŁECZNYM
Podwyższone zostanie bezzwrotne wsparcie dla gmin z Funduszu Dopłat w BGK na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego (z 20% kosztów inwestycji do nawet 35%).
Wsparcie będzie mogło być uruchomione na etapie realizacji inwestycji, żeby środki bezpośrednio pokrywały
część kosztów, a nie refinansowały koszty już poniesione. Obecnie pieniądze są wypłacane dopiero
po rozliczeniu inwestycji. Do 50% podwyższona zostanie wysokość finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na remont mieszkań komunalnych. Do 50% zwiększone zostaną także nakłady na budowę nowych budynków komunalnych. Uelastycznione zostaną zasady dotyczące czynszu w przypadku inwestowania przez TBS w odnawialne źródła energii, termomodernizację lub poprawę dostępności dla seniorów i osób niepełnosprawnych.Wprowadzone zostaną premie remontowe na budynki TBS starsze niż 25 lat (obecnie ogólna zasada pozwala uzyskać premię na remont budynku wybudowanego przed 1961 r.).Wprowadzone zostaną „wakacje czynszowe” dla lokatorów w TBS-ach (nawet 20% niższy czynsz) po spłacie kredytu przez TBS. W przypadku budowy przez TBS mieszkań z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy wprowadzona zostanie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności. Wprowadzone zostaną dopłaty do czynszów w programie „Mieszkanie na start.” Dopłaty do czynszów będą szansą dojścia do własności nowego mieszkania
także dla osób bez zdolności czynszowej. Dopłaty do czynszu będą dostępne również dla lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i podnajmowanych lokatorowi. Umożliwione zostanie finansowanie tworzenia powierzchni wspólnych dla seniorów w budynkach komunalnych.

ZMIANY W KRAJOWYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
Zwiększona zostanie możliwość działania Krajowego Zasobu Nieruchomości. KZN będzie mógł tworzyć
i przystępować do już istniejących TBS. W KZN powstanie Fundusz Rozwoju Społecznego Budownictwa Czynszowego. Środki z Funduszu przeznaczone zostaną na tworzenie przez KZN Towarzystw Budownictwa Społecznego lub obejmowanie w nich udziałów. Środki Funduszu będą pochodziły ze zbycia nieruchomości KZN, które przeznaczane byłyby na wsparcie inwestycji w ramach TBS (w zamian za
objęcie udziałów). Możliwe będzie współfinansowanie nowych inwestycji
TBS lub z udziałem KZN.

PROCEDURY BUDOWLANE ZAŁATWIANE PRZEZ INTERNET
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego dokonuje cyfryzacji czynności realizowanych w procesie inwestycyjno-
budowlanym. Pojawi się możliwość składania niektórych wniosków i dokonywania zgłoszeń w procesie budowlanym w postaci elektronicznej. Umożliwi to obywatelowi załatwianie wielu spraw bez wychodzenia z domu. Wprowadzona zostanie możliwość załączania do wniosków (zgłoszeń) kopii dokumentów zamiast ich oryginałów. Inwestor będzie korzystał z rządowej strony internetowej, która będzie udostępniała tworzony w GUNB generator. Na tej stronie za pomocą generatora inwestor wypełni wniosek (zgłoszenie, zawiadomienie),załączy skan lub zdjęcie dokumentów wymagających dołączenia (których oryginał posiada w postaci papierowej) i kompletny wniosek (zgłoszenie, zawiadomienie)wyśle przez Internet.Przez internet będzie możliwe m.in. zgłoszenie robót budowlanych (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu zagospodarowania działki lub terenu albo projektu
architektoniczno-budowlanego). Do zgłoszenia będzie można dołączać kopie wymaganych załączników (zwykle inwestorzy dysponują dokumentami papierowymi, a nie mają dokumentów w postaci elektronicznej). Przez Internet możliwe będzie także składanie innych wniosków, np. wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenie rozbiórki, wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku,lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.Nowe rozwiązania mają usprawnić proces budowlany w Polsce.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi