Strona główna › AktualnościSPLIT PAYMENT

SPLIT PAYMENT


1 listopada 2019 r, mechanizm odwrotnego obciążenia oraz mechanizm odpowiedzialności podatkowej nabywcy (w obecnej formie), będą zastąpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Obowiązkowy split payment będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie także transakcje, których przedmiotem są m.in. węgiel i produkty węglowe, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery.
Obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostaną objęte płatności w tzw. relacjach B2B,  dotyczące faktur dokumentujących transakcje, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty , i w których wskazano transakcje dotyczące towarów lub usług, wymienionych w załączniku nr 15 ( zastępującym załączniki 11,13 i 14 ). Transakcje opiewające na kwoty poniżej 15 000 zł będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach, ale nabywca może zastosować mechanizm podzielonej płatności na zasadzie dobrowolności.
Wyłączone z obowiązku stosowania MPP będą należności wynikające z faktur dokumentujących transakcje realizowane w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dokonania dostawy był partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie.
Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze, tj. "mechanizm podzielonej płatności".
Odpowiedzialność solidarna - zmiana zasad
Oodpowiedzialność podatkowa nabywcy będzie stosowana do transakcji, których przedmiotem są wszystkie towary wymienione w załączniku nr 15, a które to transakcje nie podlegają obowiązkowi rozliczenia przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to, że odpowiedzialnością solidarną objęte zostaną również towary, które do tej pory rozliczane były w mechanizmie odwrotnego obciążenia oraz pozostałe towary, dla których wprowadzono obowiązkową podzieloną płatność (węgiel, części samochodowe, część elektroniki). Odpowiedzialność podatkowa nie będzie natomiast stosowana w zakresie transakcji, których przedmiotem są usługi wymienione w dodawanym załączniku nr 15.
Odpowiedzialność będzie stosowana do wszystkich transakcji poniżej 15 000 zł, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku nr 15, czyli tych transakcji, które nie są objęte obowiązkiem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.
Podobnie jak obecnie odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy będzie dotyczyć tylko i wyłącznie części proporcjonalnie przypadającej na dostawę tych towarów dokonaną na rzecz danego podatnika.
Należy tu dodać, że w celu uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej wystarczy spełnić jedną z przesłanek wskazanych w art. 105a ust. 3 ustawy o VAT, w szczególności skorzystać z dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności. Odpowiedzialności nie będzie stosowało się więc:
 
 • do nabycia towarów, o których mowa w poz. 92 załącznika nr 15 do ustawy, jeżeli:
  1. nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów,
  2. dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych;
 • jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej,
 • do nabycia towarów, udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców (tj. przekracza 15 000 zł),
 • do nabycia towarów, za które podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
Oznaczenia na fakturze
W związku z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności wprowadza się wymóg zamieszczania na fakturze specjalnego oznaczenia w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności”. Obowiązek zamieszczenia tej informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur, w których wartość brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty i faktura taka dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienione w dodawanym do ustawy załączniku nr 15. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy faktura taka zawiera jedną pozycję objętą zakresem wskazanym w załączniku nr 15, podatnik będzie miał obowiązek zamieszczenia na tej fakturze informacji „mechanizm podzielonej płatności”. Nie ma przy tym znaczenia, że wartość towarów lub usług objętych ww. załącznikiem, wykazanych na danej fakturze jest niższa niż 15 000 zł. Nawet więc jeżeli kwota należności za towar z załącznika nr 15 wynosić będzie np. 1230 zł brutto (1000 zł netto + 230 zł VAT-u), a wartość brutto całej faktury wynosić będzie 16 000 zł, wówczas taka faktura powinna mieć oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”.
Wyznacznikiem do oznaczenia faktury jest więc jej wartość brutto i fakt, że dokumentuje ona sprzedaż towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. Przy czym należy podkreślić, że obowiązek zastosowania (przy regulowaniu takiej faktury) mechanizmu podzielonej płatności dotyczyć będzie wyłącznie kwoty należności za towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 (obowiązek uregulowania w tym mechanizmie może dotyczyć zatem tylko jednej pozycji wskazanej na takiej fakturze). Oczywiście podatnik może zdecydować, że w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje całą wartość wskazaną na fakturze. Nie ma jednak takiego obowiązku.
Wyłączeni z obowiązku zamieszczenia informacji „mechanizm podzielonej płatności” będą podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ podatnicy ci na wystawianych fakturach zamieszczają wyłącznie datę wystawienia, numer kolejny, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość (liczbę) dostarczanych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi oraz kwotę należności ogółem. Nie mają zatem obowiązku zamieszczania na wystawianych fakturach ww. informacji. Należy również podkreślić, że na wystawianych przez tych podatników fakturach nie wykazuje się kwot podatku, nie ma więc możliwości uregulowania takiej faktury w podzielonej płatności.
Za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” wystawcy faktury będzie groziła sankcja w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Przy czym, sankcja ta będzie naliczana od kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15. Jeżeli zatem dana faktura o wartości brutto przekraczającej 15 000 zł zawiera jedną pozycję dokumentującą nabycie towarów lub usług wymienionych w ww. załączniku, to sankcja będzie naliczana wyłącznie od wartości kwoty podatku należnego z tytułu tej konkretnej pozycji.
Sankcja nie będzie stosowana w odniesieniu do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe, a także jeżeli, mimo braku stosownego oznaczenia na fakturze, nabywca ureguluje w mechanizmie podzielonej płatności kwotę odpowiadającą kwocie podatku przypadającą na dostawę towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15.
Jeżeli więc sprzedawca przez błąd nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem, wówczas będzie mógł naprawić swoje uchybienie i uniknąć sankcji. W tym celu powinien przede wszystkim poinformować nabywcę, że wystawił mu fakturę bez wymaganego oznaczenia, tak żeby przekazać mu brakującą na fakturze informację, że powinien zapłacić w podzielonej płatności. Informację tę sprzedawca może przekazać w dowolnej formie nabywcy, może to uczynić w dowolny sposób, nawet przed wystawieniem faktury korygującej, w interesie sprzedawcy leży bowiem, żeby nabywca miał szansę zrealizować płatność w mechanizmie podzielonej płatności.
Należy dodać, że sprzedawca tak czy inaczej będzie miał obowiązek poprawienia faktury wystawionej bez wymaganego oznaczenia, faktura bez tego oznaczenia jest bowiem fakturą wystawioną wadliwie. Nie ma przy tym przeciwwskazań, żeby fakturę poprawił nabywca notą korygującą. Jak wyjaśnia ustawodawca, nabywca bowiem musi być zorientowany, co jest przedmiotem transakcji, to nabywca bowiem inicjuje płatność i odpowiada za wybór formy płatności. Nabywca nie może polegać więc wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, który może chcieć uniknąć zapłacenia mu w podzielonej płatności, tylko musi samodzielnie analizować, jakie towary lub usługi nabył i czy wiążą się z tym dla niego określone obowiązki.
Kara dla nabywcy faktury
Wprowadza się sankcję dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje tę kwotę w inny sposób. Sankcja za ten czyn będzie wynosiła 30% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze. Oczywiście obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy wyłącznie kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15. Jeżeli zatem nabywca otrzyma fakturę o wartości brutto powyżej 15 000 zł i faktura ta będzie obejmowała swym zakresem towary czy usługi wymienione w załączniku nr 15, wówczas (bez względu czy sprzedawca zamieścił na niej informację „mechanizm podzielonej płatności”) ma on obowiązek uregulowania kwoty podatku VAT od takiej pozycji na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności.
Od 1 stycznia 2020 r. - Nie ma płatności w MPP, nie ma kosztu
Podatnicy PIT i CIT nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części (lub zmniejszają wysokość kosztów), w jakiej płatność dotycząca faktury, w której wartość sprzedaży brutto przekracza 15 000 zł (lub równowartość tej kwoty) i obejmuje swym zakresem towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT mimo obowiązku zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności została dokonana w inny sposób. Należy jednak wskazać, że brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów takiego wydatku będzie miał zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy faktura posiada stosowną informację „mechanizm podzielonej płatności”, a pomimo tego podatnik nie płaci w podzielonej płatności.
Przepisy przejściowe
W przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy o VAT dokonanych:
 
 1. przed dniem 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po dniu 31 października 2019 r.,
 2. po dniu 31 października 2019 r., dla których faktura została wystawiona przed dniem 1 listopada 2019 r.
- będzie stosowało się przepisy ustawy o VAT: 
 
 • art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, ust. 1c-1h i 2-2b,
 • art. 18c ust. 1 pkt 1,
 • art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a i b,
 • art. 99 ust. 9,
 • art. 101a,
 • art. 102 ust. 3,
 • art. 106e ust. 1 pkt 18 i ust. 4 pkt 1 oraz
 • art. 108 ust. 4
w brzmieniu dotychczasowym, tj. obowiązującym do 31 października 2019 r.
Poniżej pełna treść załącznika nr 15:
 
Poz. Symbol 
PKWiU
Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) Obecny 
załącznik/
poz.
1 05.10.10.0 Węgiel kamienny    
2 05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit)    
3 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie olej z rzepaku 13 12
4 19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy    
5 19.20.11.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego    
6 19.20.12.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)    
7 ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 13 12a
8 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 13 13
9 ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch 13 13a
10 24.10.12.0 Żelazostopy 11 1
11 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali 11 2
12 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej 11 3
13 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej 11 4
14 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 11 5
15 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 11 6
16 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej 11 7
17 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 11 8
18 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 11 9
19 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 11 10
20 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej 11 11
21 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 11 12
22 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej 11 13
23 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 11 14
24 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej 11 15
25 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej 11 16
26 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 13 1
27 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 13 2
28 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali 13 3
29 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 13 4
30 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 13 5
31 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 13 6
32 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali 13 7
33 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej 11 17
34 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej 11 18
35 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane 11 19
36 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane 11 20
37 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej 11 21
38 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 11 21a
39 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 11 22
40 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 11 22a
41 ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43 11 22aa
42 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 11 22ab
43 bez względu na symbol PKWiU Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy 11 22b
44 ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 11 22c
45 ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 11 22ca
46 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie 11 22d
47 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie 11 22e
48 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie 11 22f
49 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie 11 22g
50 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej 11 23
51 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi 11 24
52 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów 11 25
53 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów 11 26
54 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów 11 27
55 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie 11 27a
56 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych 11 27b
57 ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium - wyłącznie ze stali 13 8
58 ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi - wyłącznie ze stali 13 9
59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory 11 28
60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
Uwaga:
W załączniku nr 11 pozycja ta obejmuje:
Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy (PKWiU ex 26.20.11.0)
11 28a
61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD) 13 18a
62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD 13 18b
63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony 11 28b
64 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu    
65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów 11 28c
66 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
Uwaga:
W załączniku nr 13 pozycja ta obejmuje:
Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe - wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne (PKWiU ex 26.70.13.0)
13 19
67 27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części     
68 28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych    
69 ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 13 20
70 ex 29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych     
71 29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe    
72 29.31.22.0 Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych    
73 29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach    
74 29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów    
75 29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi     
76 29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane    
77 30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych    
78 ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym 11 28d
79 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające 11 29
80 38.11.51.0 Odpady szklane 11 30
81 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury 11 31
82 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe 11 32
83 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych 11 33
84 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal 11 34
85 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal 11 35
86 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne 11 36
87 38.32.2 Surowce wtórne metalowe 11 37
88 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła 11 38
89 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury 11 39
90 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych 11 40
91 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy 11 41
92   Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 13 10
93   Oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 13 11
94 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD 13 22
95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD 13 23
96 ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD 13 24
97 bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730) 14 1
98 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) 14 2
99 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) 14 3
100 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych 14 4
101 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 14 5
102 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli 14 6
103 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych 14 7
104 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze 14 8
105 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp 14 9
106 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych 14 10
107 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 14 11
108 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 14 12
109 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni 14 13
110 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych 14 14
111 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych 14 15
112 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych 14 16
113 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 14 17
114 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych 14 18
115 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych 14 19
116 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi 14 20
117 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 14 21
118 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu 14 22
119 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych 14 23
120 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających 14 24
121 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 14 25
122 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych 14 26
123 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji 14 27
124 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń 14 28
125 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane 14 29
126 43.31.10.0 Roboty tynkarskie 14 30
127 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej 14 31
128 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian 14 32
129 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem 14 33
130 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane 14 34
131 43.34.10.0 Roboty malarskie 14 35
132 43.34.20.0 Roboty szklarskie 14 36
133 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych 14 37
134 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 14 38
135 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych 14 39
136 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich 14 40
137 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 14 41
138 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań 14 42
139 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali 14 43
140 43.99.40.0 Roboty betoniarskie 14 44
141 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych 14 45
142 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia 14 46
143 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych 14 47
144 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 14 48
145 45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli    
146 45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach    
147 45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli    
148 ex 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli    
149 ex 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli     
150 ex 45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli    
 
 
 
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK Agencja Interaktywna
Tagi