Wiadomości


Co to jest „Zielony ład”?
03 kwietnia 2024
Państwa UE zobowiązały się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. i wypełnić w ten sposób swoje zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego. Europejski „Zielony ład” to strategia UE na rzecz osiągnięcia tego celu do 2050 r.

Zainicjowany przez Komisję Europejską w grudniu 2019 r. „Zielony ład” obejmuje pakiet inicjatyw politycznych (np. w dziedzinie klimatu, środowiska, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa i zrównoważonego finansowania), którego celem jest skierowanie UE na drogę "transformacji ekologicznej" i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.:
» „Gotowi na 55”. Pakiet „Fit for 55” ma przełożyć cele klimatyczne „Zielonego ładu” na konkretne przepisy prawne: klimatyczne, energetyczne i transportowe itd.
» Europejskie prawo klimatyczne. Rozporządzenie o europejskim prawie klimatycznym przekształca ambicje polityczne dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. w zobowiązanie prawne dla UE do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto w UE o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Główne działania przewidziane w rozporządzeniu to: określenie tempa redukcji emisji do 2050 r., opracowanie systemu monitorowania i raportowania postępów oraz zapewnienie transformacji ekologicznej.
» Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Strategia przedstawia długofalową wizję, zgodnie z którą społeczeństwo UE ma do 2050 r. stać się odporne na zmianę klimatu i w pełni przystosowane do jej skutków. Środki określone w strategii obejmują: lepsze gromadzenie i wymianę danych o skutkach zmiany klimatu, rozwiązania oparte na zasobach przyrody, pomagające budować odporność klimatyczną i chronić ekosystemy, uwzględnienie adaptacji klimatycznej w polityce makrofiskalnej. W konkluzjach Rada zaapelowała o dostosowanie działań w zakresie ochrony ludności do ekstremalnych zjawisk pogodowych.
» Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. Ma ona pomóc odbudować różnorodność biologiczną Europy do 2030 r. Działania określone w strategii obejmują: rozszerzenie chronionych obszarów lądowych i morskich w Europie, odtwarzanie zdegradowanych ekosystemów poprzez ograniczenie stosowania i szkodliwości pestycydów, zwiększenie finansowania działań i lepsze monitorowanie postępów. Np. projekt prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych określa wiążący unijny cel objęcia do 2030 r. skuteczną odbudową co najmniej 20% unijnych obszarów lądowych i morskich.
» Strategia „od pola do stołu”. Ma ona pomóc UE osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. poprzez przestawienie
obecnego systemu żywnościowego UE na model zrównoważony od produkcji do konsumpcji. Strategia ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i – w ramach możliwości planety – wystarczającą podaż niedrogiej i pełnowartościowej żywności, zapewnić zrównoważoną produkcję żywności, propagować bardziej zrównoważoną konsumpcję żywności i zdrowe odżywianie.
» Europejska strategia przemysłowa. Ma ona – w założeniu - wspierać przemysł jako katalizator zmian, innowacji i wzrostu gospodarczego w stronę neutralności klimatycznej. Europejski przemysł ma przewodzić transformacji ekologicznej (zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, obiegu zamkniętego i ochrony środowiska) i cyfrowej oraz stać się światową siłą napędową w przechodzeniu na neutralność klimatyczną i w cyfryzacji.
» Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. W celu oddzielenia wzrostu gospodarczego od wykorzystywania zasobów oraz przechodzenia na systemy produkcyjne i konsumpcyjne o obiegu zamkniętym, Plan przewiduje ponad 30 działań dotyczących projektowania zrównoważonych produktów, obiegu zamkniętego w procesach produkcyjnych oraz wzmocnienia pozycji konsumentów i nabywców publicznych – w sektorach takich jak elektronika i informatyka, baterie, opakowania, tworzywa sztuczne, wyroby włókiennicze, budownictwo i budynki oraz żywność.
» Nowe i zużyte baterie. UE przyjęła rozporządzenie tworzące obieg zamknięty w sektorze baterii - obejmujące
wszystkie etapy cyklu życia baterii, od ich projektowania po przetwarzanie odpadów.
» Sprawiedliwa transformacja. UE wprowadziła mechanizm sprawiedliwej transformacji, by finansowo i technicznie
wesprzeć regiony, które w największym stopniu ucierpią w wyniku przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Mechanizm pomoże zmobilizować co najmniej 55 mld EUR w latach 2021–2027 na: ludzi i społeczności: poszerzanie możliwości zatrudnienia i zmiany kwalifikacji, zwiększanie energooszczędności mieszkań i zwalczanie ubóstwa energetycznego; przedsiębiorstwa: uatrakcyjnianie dla inwestorów przejścia na technologie niskoemisyjne, zapewnianie wsparcia finansowego i inwestowanie w badania i innowacje; państwa członkowskie lub regiony: inwestowanie w nowe zielone miejsca pracy, zrównoważony transport publiczny, łączność cyfrową i ekologiczną infrastrukturę energetyczną. Powołany fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji, z całkowitym budżetem 17,5 mld EUR, przewiduje wsparcie dla regionów zależnych od paliw kopalnych i sektorów wysokoemisyjnych. Fundusz wesprze inwestycje w: MŚP i nowe firmy, badania i innowacje, czyste technologie i redukcję emisji, przekwalifikowywanie pracowników i pomoc w poszukiwaniu pracy. Komisja zaproponowała też szereg inicjatyw dotyczących zrównoważonego finansowania: plany inwestycyjne, systematykę dotyczącą zielonych inwestycji, przepisy dotyczące zielonych obligacji.
» Czysta, przystępna cenowo i bezpieczna energia. W celu dekarbonizacji sektora energetycznego UE: wspiera
rozwój i upowszechnianie czystszych źródeł energii, takich jak energia morska ze źródeł odnawialnych i wodór,
wspiera integrację systemów energetycznych w całej UE, rozwija wzajemnie połączoną infrastrukturę energetyczną
za pośrednictwem korytarzy energetycznych UE, zmienia obowiązujące przepisy dotyczące efektywności energetycznej i energii odnawialnej. Strategia „Fala renowacji” w sektorze budynków ma na celu co najmniej podwojenie do 2030 r. odsetka renowacji energetycznych.
» Unijna strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności. Ma ona służyć osiągnięciu zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń i wyznacza długofalową wizję unijnej polityki w zakresie chemikaliów, by lepiej chronić zdrowie ludzi, zwiększyć konkurencyjność przemysłu i wspierać nietoksyczne środowisko.
» Strategia leśna a wylesianie. Strategia leśna UE na okres do 2030 r. zakłada: promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej, zapewnianie zachęt finansowych dla właścicieli i zarządców lasów do stosowania praktyk przyjaznych dla środowiska oraz poprawę wielkości i różnorodności biologicznej lasów, w tym poprzez zasadzenie
3 mld nowych drzew do 2030 r. Dzięki rozporządzeniu dot. wylesiania produkty kupowane, wykorzystywane i konsumowane przez obywateli na rynku unijnym mają się nie przyczyniać do globalnego wylesiania i degradacji lasów.
Zdroworozsądkowo oceniając „Zielony ład”, doprowadzi on do radykalnego zubożenia społeczeństwa i depopulacji Europy w imię niesprawdzającej się maltuzjańskiej ideologii.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi