Wiadomości


Kredyt 2% – na co uważać?
11 września 2023
Bezpieczny Kredyt 2% to zobowiązanie na wiele lat (min. 15 lat, maks. 35). Jakiekolwiek opóźnienie w spłacie raty będzie wiązało się utratą prawa do bieżącej dopłaty do oprocentowania. Warto więc ostrożnie oceniać swoje zdolności do spłat, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, np. utratę możliwości zarobkowych czy upadek banku.

Bezpieczny Kredyt 2% jest kredytem na zakup pierwszego mieszkania lub domu, budowę domu, a także dokończenie budowy, objęty rządowym programem dopłat przez pierwsze 10 lat spłaty kredytu. Kwota kredytu nie może przekroczyć: 500 000 zł dla jednej osoby, 600 000 zł dla małżonków albo osób, które wspólnie wychowują w gospodarstwie domowym co najmniej 1 dziecko. Dopłaty do rat będą obejmować 120 pierwszych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych (10 lat). Objęta dopłatą rata będzie obniżona o kwotę tej dopłaty. Dopłata będzie stanowiła różnicę między średnim oprocentowaniem nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych o okresowo stałej stopie
procentowej (stopa stała w okresie 5 lat), skorygowanym o współczynnik odzwierciedlający składnik marży banku (w ustawie założono 0,9 średniego oprocentowania), a oprocentowaniem kredytu wynoszącym 2% (oprocentowanie podstawowe).
Oprocentowanie Bezpiecznego Kredytu 2% przez pierwsze 10 lat spłaty będzie stałe i wyniesie 2% plus marża banku. Do kosztów kredytu należy także doliczyć prowizję bankową, jeśli będzie pobierana. Bank udzielający Bezpiecznego Kredytu 2% nie będzie mógł stosować wobec kredytobiorcy gorszych warunków w zakresie marży, oprocentowania i prowizji niż przy udzielaniu kredytu hipotecznego w ramach pozostałej oferty tego banku.
Początkowo znane będzie oprocentowanie tylko w pierwszym okresie 5 lat. Po 5 latach ponownie będzie ustalone oprocentowanie kredytu (uzależnione od ówczesnego, oprocentowania kredytów ze stopą stałą w bankach) i nowa wysokość dopłat.
W okresie objętym dopłatami kredyt spłacany jest w ratach malejących. Po wygaśnięciu dopłat spłata kredytu
następuje w ratach równych, chyba że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty. Po 10 latach, gdy ustaną dopłaty, będzie oprocentowany stopą zmienną.
Porównując oferty banków, oprócz całkowitej kwoty do spłaty, warto zwrócić uwagę także koszty początkowe zawarcia umowy kredytowej, jak np. prowizja czy wymagane określone ubezpieczenie na życie. Uzwzględnić należy też RRSO (tj. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania).
Dobrze jest ustalić sobie z góry, na jakich zasadach będzie się spłacać kredyt, z dopuszczalnymi nadpłatami, aby maksymalnie z niego skorzystać. Nadpłata Bezpiecznego Kredytu 2% w okresie przysługiwania dopłat wiąże się z utratą prawa do dalszych dopłat.
Wyjątkowo kredytobiorca, który nadpłacił kredyt w okresie otrzymywania dopłat, nie utraci prawa do przyszłych dopłat, jeśli:
» spłaty takiej dokonał po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu,
» spłata dotyczyła części objętej gwarancją (w razie łączenia z programem “Mieszkanie bez wkładu własnego”),
» łączna wysokość spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła 200 000 zł,
» łączna wysokość spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.
Dopłaty należy zwrócić w sytuacji, gdy kredytobiorca zostanie prawomocnie skazany za oszustwo kredytowe popełnione w związku z udzieleniem Bezpiecznego Kredytu 2%.
Dopłaty do rat wygasają – z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia określonego zdarzenia – w określonych sytuacjach, tj. gdy:
» w okresie 24 miesięcy od zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego lub nabycia prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego realizowanego z wykorzystaniem środków kredytu 2%, kredytobiorca nie rozpoczął prowadzenia gospodarstwa domowego w tym lokalu/domu,
» kredytobiorca zbył prawo własności kredytowanego domu lub mieszkania (z wyjątkiem sytuacji rozszerzenia wspólności ustawowej),
» zbył spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania lub domu (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców),
» zmieniono sposób użytkowania nieruchomości w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych,
» wynajęto lub użyczono nieruchomość lub jego część,
» kredytobiorca nabył prawo własności do innego lokalu/domu, chyba że w drodze dziedziczenia,
» kredytobiorca zaprzestał na okres co najmniej 12 miesięcy prowadzenia gospodarstwa domowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy drugi kredytobiorca dalej prowadzi gospodarstwo domowe w tej nieruchomości lub nieruchomość została wyłączona z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego,
» kredytobiorca udostępnił do zamieszkania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego mieszkanie lub dom, osobie:
• która w okresie 12 miesięcy poprzedzających udzielenie kredytu prowadziła wspólne gospodarstwo domowe z kredytobiorcą,
• będącej drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego lub przysposobionego przez kredytobiorcę przed dniem udzielenia kredytu nie prowadziła wspólnie gospodarstwa domowego, jeśli w przypadku prowadzenia wspólnego
gospodarstwa domowego w dniu udzielenia kredytu powodowałoby brak możliwości skorzystania z Bezpiecznego Kredytu 2%,
» w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość,
» w okresie otrzymywania dopłat stroną umowy Bezpiecznego Kredytu 2% przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek < 45 lat (z wyjątkiem śmierci),
» w okresie przysługiwania dopłat kredytobiorca dokonał przedterminowej spłaty kredytu z wyjątkiem ww. sytuacji,
» nastąpiła zmiana sposobu oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne.
W takich sytuacjach kredytobiorca traci dalsze dopłaty. Nieruchomość można więc sprzedać w dowolnym momencie, ale wtedy traci się prawo do kolejnych dopłat. Nie trzeba zaś zwracać otrzymanych dopłat otrzymanych przed dniem sprzedaży nieruchomości.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi