Wiadomości


Kto zapłaci podatek minimalny?
31 stycznia 2024
Z początkiem 2024 r. zacznie obowiązywać minimalny podatek dochodowy. Kogo obejmie?

Art. 24ca ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) reguluje minimalny podatek dochodowy od osób prawnych, wprowadzany dla uszczelnienia systemu podatkowego i ograniczenia przerzucania dochodów z polskich spółek do jurysdykcji o korzystniejszym reżimie opodatkowania. Na mocy art. 38ec zawieszono te przepisy do końca 2023 r.
Podatek minimalny obejmuje:
» podatników CIT, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, przez co podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce;
» podatkowe grupy kapitałowe;
» podatników CIT prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład. - którzy za dany rok podatkowy ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych (tj. z działalności operacyjnej) albo osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach
innych niż z zysków kapitałowych nieprzekraczający 2%.
Ustawa zawiera katalog przychodów i kosztów, które nie są uwzględniane w ustalaniu poziomu rentowności (albo straty).
Oprócz pewnych wyłączeń przedmiotowych, przepisów o podatku minimalnym nie stosuje się m.in. do podatników:
1. w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz kolejnych następujących po sobie 2 latach podatkowych;
2. będących przedsiębiorstwami finansowymi;
3. jeśli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych
w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;
4. których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, ani innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
5. wchodzących w skład grupy co najmniej 2 spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy
bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres oraz obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 2%;
6. będących małymi podatnikami.
Stawka minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 10% podstawy opodatkowania.
Możliwe są 2 skomplikowane opcje obliczania podstawy opodatkowania:
1. jako 1,5% przychodów podatnika (innych niż z zysków kapitałowych) i „nadmiernych” kosztów finansowania
dłużnego i usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych;
2. jako 3% wartości osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze źródła przychodów innych
niż z zysków kapitałowych.
Podatek będzie płatny wraz z rocznym zeznaniem CIT. Kwotę minimalnego podatku dochodowego podlegającą
wpłacie pomniejsza się o należny za ten sam rok podatkowy podatek obliczony na zasadach ogólnych. Zapłacony podatek minimalny można potem odliczyć od CIT za kolejne 3 lata.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi