Wiadomości


Obowiązkowe e-fakturowanie
06 września 2023
W połowie 2024 r. e-fakturowanie i korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowe, ale w przypadku małych i średnich firm zwolnionych z VAT datą graniczną będzie 1 stycznia 2025 r.

NOWE REGULACJE
Zasadniczym celem ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego, które – zdaniem
Rady Ministrów – ma przyczynić się do lepszego zwalczania oszustw związanych z VAT i uchylania się od VAT.
Nowe regulacje zaczną obowiązywać 1 lipca 2024 r.
Najważniejsze wprowadzane zmiany polegają na:
1. ustanowieniu zasady, wedle której podatnik podatku od towarów i usług jest obowiązany do wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy użyciu KSeF, z zastrzeżeniem utrzymania zasady wystawiania faktury elektronicznej lub faktury w postaci papierowej:
a. przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (będzie mógł jednak wystawiać faktury ustrukturyzowane),
b. przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę (będzie mógł jednak wystawiać faktury ustrukturyzowane),
c. przez podatnika korzystającego z procedur szczególnych,
d. na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
e. w przypadku odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2. wprowadzeniu zasady, że faktura VAT RR oraz faktura VAT RR KOREKTA mogą być wystawianie przy użyciu KSeF jedynie za zgodą rolnika ryczałtowego;
3. skróceniu z 60 do 40 dni podstawowego terminu zwrotu podatnikowi podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym;
4. ustanowieniu zasady wyłącznej elektronizacji obsługi wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towaru.
Nowelizacja przewiduje możliwość wystawiania faktur elektronicznych lub faktur w postaci papierowej w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przez podatników obowiązanych do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jeżeli:
a. dokonywana przez nich sprzedaż jest zwolniona od podatku lub wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku,
b. dokonują czynności dokumentowanych fakturami uproszczonymi,
c. dokonują czynności dokumentowanych fakturami wystawionymi przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Po wprowadzeniu zmian związanych z obowiązkowym e-fakturowaniem w ramach Krajowego Systemu e-Faktur e-faktury będą przechowywane i archiwizowane przez okres 10 lat - wynika z finalnej wersji nowelizacji dotyczącej e-fakturowania.
Jednolity standard e-faktury, jak twierdzi resort finansów, w efekcie zapewni uproszczenie dokumentowania transakcji, a także przyspieszenie i zautomatyzowanie wystawiania i przetwarzania dokumentów. Podatnicy nie będą musieli
przesyłać plików JPK_FA na żądanie organów podatkowych.
Problemy mogą jednak dotyczyć m.in. sposobu ujmowania faktur korygujących B2C (konsumenckich).
Zdaniem Konfederacji Lewiatan, na podatników wystawiających faktury B2C poza KSeF zostaną nałożone nowe obowiązki w postaci zbierania potwierdzeń otrzymania wystawionej faktury korygującej i ujęcia faktury korygującej w momencie otrzymania takiego potwierdzenia oraz konieczność rozróżniania korekt konsumenckich i korekt pozostałych.

BEZPŁATNE NARZĘDZIA KSEF DLA PODATNIKÓW
Aplikacja Podatnika KSeF posiada funkcjonalności pozwalające na zarządzanie procesem fakturowania w każdym przedsiębiorstwie. Aplikacja ta umożliwia:
» korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników,
» zarządzanie uprawnieniami oraz tokenami,
» wystawianie i odbieranie e-Faktur w KSeF,
» podgląd e-Faktury (anonimowy dostęp do e-Faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech),
» weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF (bez konieczności logowania).
Użytkownicy Aplikacji Podatnika mają do dyspozycji 2 dodatkowe środowiska testowe:
» wersję testową,
» wersję przedprodukcyjną (demo).
Aplikacja e-Mikrofirma jest dostosowana do KSeF i umożliwia:
» powiązanie istniejącego konta z KSeF,
» wystawianie faktur w KSeF,
» odbieranie faktur z KSeF oraz przenoszenie ich bezpośrednio do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych.
Aplikacja mobilna KSeF będzie dostępna w I kwartale 2024 r. Umożliwi wygodne i szybkie wystawianie i odbieranie e-faktur w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie nimi z dowolnego miejsca.

DOSTĘPNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO KSEF
Jak zapewnia KIS, dostęp do danych KSeF możliwy jest wyłącznie w toku czynności kontrolnych, sprawdzających,
w trakcie postępowania podatkowego oraz w celu prowadzenia działalności analitycznej KAS. KSeF cyklicznie przechodzi szczegółowe testy bezpieczeństwa. Zarówno dane w ramach KSeF, jak i sama komunikacja z KSeF są szyfrowane.
Autoryzacja w systemie jest zabezpieczona na najwyższych dostępnych poziomach. Wprowadzono mechanizm uwierzytelnienia podmiotu próbującego uzyskać dostęp do systemu. KSeF jest utrzymywany przez Centrum Informatyki Resortu Finansów i dostępny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi