Wiadomości


Więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń
16 stycznia 2024
Ustawa z 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych zmieniła terminy przewidziane w art. 152 ust. 1 i 2 i art. 155 ust. 11 ustawy o doręczeniach elektronicznych i uchyliła art. 158 ust. 2 tej ustawy.

Minister właściwy do spraw informatyzacji jest obowiązany ogłosić w Dzienniku Ustaw RP komunikat, określający m.in. termin, gdy urzędy i inne podmioty publiczne oraz wykonujący zawód: adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego oraz notariusza, a także podmioty niepubliczne
wpisane do rejestru przedsiębiorców, będą miały obowiązek korzystania z e-Doręczeń. Po zmianie termin określony w komunikacie nie będzie mógł być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 90 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie. Termin wskazany w komunikacie jest dniem, od którego wyżej wymienione podmioty są obowiązane stosować przepisy ustawy o doręczeniach w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem
publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej (tj. mieć adres do e-Doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych i doręczać pisma na adres do e-Doręczeń podmiotom, które z niego korzystają).
Obowiązek przekazania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danych niezbędnych
do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych, będzie dotyczył podmiotów niepublicznych składających wniosek o wpis do CEIDG od dnia 1 stycznia 2025 r. (a nie jak wcześniej: po dniu 31 grudnia 2023 r.).
Obowiązek:
1. przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną
usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
2. przekazania adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia
elektronicznego świadczoną przez kwalifikowanego dostawcę oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych, albo
3. wystąpienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń
elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego – będzie się odnosił do podmiotów niepublicznych, nieposiadających adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisanych do CEIDG do dnia 31 grudnia 2024 r. (zamiast do dnia 31 stycznia 2023 r.), składających wniosek o zmianę wpisu w tej ewidencji w okresie od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 30 września 2026 r. (a nie od dnia 30 września 2025 r. do dnia 30 września 2026 r.).

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi